ฝ่ายบริหาร :: โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
หน้าหลัก จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

  • โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

    งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ การเงินและบัญชี การเจ้าหน้าที่ และพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างความความผาสุกของบุคลากร การรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาการบริเวณโครงการ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานชลประทานและกิจกรรมของโครงการต่าง ๆ ในงานของกรมชลประทาน ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ

นายภัคภาค คุณะเกษม
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7

ฝ่ายบริหาร
โทร:0 4253 0943 en.const7@gmail.com


นายภัคภาค คุณะเกษม
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7

ฝ่ายบริหาร
โทร:0 4253 0943 en.const7@gmail.com


นายภัคภาค คุณะเกษม
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 7

ฝ่ายบริหาร
โทร:0 4253 0943 en.const7@gmail.com