ฝ่ายบริหารทั่วไป :: โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

  • โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7

    งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ การเงินและบัญชี การเจ้าหน้าที่ และพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างความความผาสุกของบุคลากร การรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาการบริเวณโครงการ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานชลประทานและกิจกรรมของโครงการต่าง ๆ ในงานของกรมชลประทาน ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ

นางสาวอนงค์ศิริ แฝงเพ็ชรศรี
หน้าหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร:042-530943 -


นางสาวอนงค์ศิริ แฝงเพ็ชรศรี
หน้าหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร:042-530943 -


นางสาวอนงค์ศิริ แฝงเพ็ชรศรี
หน้าหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร:042-530943 -


นางสาวเปรมสุดา ปิติมงคลสกุล
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร:042-530943 -


นางสาวเปรมสุดา ปิติมงคลสกุล
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร:042-530943 -


นางสาวเปรมสุดา ปิติมงคลสกุล
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร:042-530943 -


นางฐานิตดา โพธิ์ขาว
หัวหน้างานพัสดุ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร:042-530943 -


นางฐานิตดา โพธิ์ขาว
หัวหน้างานพัสดุ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร:042-530943 -


นางฐานิตดา โพธิ์ขาว
หัวหน้างานพัสดุ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร:042-530943 -